Засгийн газрын 2012 оны 78-р тогтоол /Цалингийн сүлжээ/

 2012 оны З дугаар                                                                                       Улаанбаатар
сарын  16-ны өдөр                                   Дугаар 78                                            хот

                                                                  Төрийн  албан  хаагчийн  албан  тушаалын
                                                                  цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн
                                                                                          тогтоох тухай
     
             Төрийн албаны тухай хуулийн 28.4.3, 28.6-д заасныг үндэслэн Монгол  Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 1 дүгээр, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын  газар, Үндсэн хуулийн цэц, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 2 дугаар, Төрийн тусгай албан тушаалын цалингийн сүлжээг      З дугаар, Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 4 дүгээр, Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 5 дугаар, Сургуулийн өмнөх  болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 6 дугаар, Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 7 дугаар, Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 8 дугаар, Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 9 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталж, хавсралтад дурдсан хугацаанаас эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 

            2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2010 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолыг 2012 оны       2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.


            Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                  С.БАТБОЛД

            Нийгмийн хамгаалал,
               хөдөлмөрийн сайд                                                                  Т.ГАНДИ
Хянасан:
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын
         Хэрэг эрхлэх газрын дарга

                Ч.ХҮРЭЛБААТАР
                
                                                                                                                                                                        Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                             тогтоолын 1 дүгээр хавсралт


ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

                                                                                                                                                                                                      (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТЗ-1
ТЗ-2
ТЗ-3
ТЗ-4
ТЗ-5
ТЗ-6
ТЗ-7
ТЗ-8
ТЗ-9
ТЗ-10
ТЗ-11
ТЗ-12
ТЗ-13
ТЗ-14

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
289377
307565
328585
345157
360515
387245
417970
451767
488943
529838
552329
576553
601378
611807
2
305252
324819
347433
365262
381784
410541
443595
479955
519950
563945
588142
613795
640483
651692
3
321131
342077
366285
385371
403058
433842
469226
508149
550963
598060
623963
651161
679718
691712
4
336493
358773
384524
404825
423639
456384
494023
535425
580968
615601
6349895
351852
375467
402759
424276
444217
478923
518815
562697
610966
633141
646014
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
355933
378304
404159
424543
443433
476312
514103
555673
601400
651700
679365
709160
739695
752523
2
375460
399527
427343
449272
469594
504965
545622
590344
639539
693653
723415
754968
787794
801581
3
394991
420755
450531
474006
495761
533625
577148
625023
677685
735613
767474
800928
836053
850806
4
413886
441291
472964
497935
521076
561353
607648
658573
714590
757189
7810365
432778
461824
495394
521860
546386
589075
638142
692117
751488
778763
794597
                                                                                                      
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                   тогтоолын 2 дугаар хавсралт


                             УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ,
                              УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР,  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН
                              ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ  БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ,
                              СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО БОЛОН ТЭДГЭЭРТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
                                  АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
АА-11
АА-10
АА-9
АА-8
АА-7
АА-6
АА-5
АА-4
АА-3
АА-2
АА-1

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
345157
360515
387245
417970
451767
488943
529838
552329
576553
601378
611807
2
365262
381784
410541
443595
479955
519950
563945
588142
613795
640483
651692
3
385371
403058
433842
469226
508149
550963
598060
623963
651161
679718
691712
4
404825
423639
456384
494023
535425
580968
615601
6349895
424276
444217
478923
518815
562697
610966
633141
646014
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
424543
443433
476312
514103
555673
601400
651700
679365
709160
739695
752523
2
449272
469594
504965
545622
590344
639539
693653
723415
754968
787794
801581
3
474006
495761
533625
577148
625023
677685
735613
767474
800928
836053
850806
4
497935
521076
561353
607648
658573
714590
757189
7810365
521860
546386
589075
638142
692117
751488
778763
794597                                                                                                                                                                                         (сард төгрөгөөр)


                                                                                                                                                                         Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                           тогтоолын 3 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ
                                                                                                                                                                                                         (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТТ-1
ТТ-2
ТТ-3
ТТ-4
ТТ-5
ТТ-6
ТТ-7
ТТ-8
ТТ-9
ТТ-10
ТТ-11
ТТ-12
ТТ-13
ТТ-14
ТТ-15

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
260862
278948
288659
304596
310526
321823
333914
346610
359940
373937
388634
404066
420269
437282
455146
2
276751
296426
306990
324327
330778
343067
356220
370031
384533
399760
415748
432535
450162
468670
488102
3
292137
313351
324741
343434
350389
363639
377821
392712
408348
424765
442004
460104
479109
499064
520017
4
306483
329131
341292
361249
368674
382820
397961
413859
430552
448080
466484
485808
506099
527404
549773
5
321262
345388
358343
379602
387512
402581
418710
435646
453428
472100
491705
512290
533904
556599
580428

2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
320860
343106
355051
374654
381947
395842
410714
426330
442726
459942
478020
497001
516930
537857
559829
2
340404
364604
377598
398923
406857
421972
438151
455139
472976
491704
511370
532018
553699
576464
600366
3
359329
385421
399432
422424
430978
447276
464720
483036
502268
522461
543664
565928
589304
613849
639621
4
376974
404831
419789
444336
453469
470869
489493
509047
529580
551139
573775
597544
622501
648706
676221
5
395153
424828
440761
466911
476640
495175
515014
535844
557717
580682
604797
630116
656702
684617
713927

Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТТ-16
ТТ-17
ТТ-18
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
511417
532987
542046
2
549317
572782
582637
3
586019
611319
621944
452012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
629043
655574
666716
2
675660
704522
716643
3
720803
751922
764991
45

                                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                         Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                         тогтоолын 4 дүгээр хавсралт


                               ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН
                            ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                            (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
                                                    Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮШУ-1
ТҮШУ-2
ТҮШУ-3
ТҮШУ-4
ТҮШУ-5
ТҮШУ-6
ТҮШУ-7
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
351298
440352
476387
508296
542560
579565
619530
2
354036
443988
480387
512579
547185
584559
624924
3
360992
453227
490550
523394
558866
597175
638548
4
378638
476666
504750
5
398324
502814
518949
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
432097
541633
585956
625204
667349
712865
762022
2
435464
546106
590876
630473
673038
719008
768656
3
444020
557470
603377
643775
687405
734525
785415
4
465725
586299
620842
5
489939
618461
638307 Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                           тогтоолын 5 дугаар хавсралт                                 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
                                      АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ


                                                                                                                                                                                        (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮМБ-1
ТҮМБ-2
ТҮМБ-3
ТҮМБ-4
ТҮМБ-5
ТҮМБ-6
ТҮМБ-7
ТҮМБ-8
ТҮМБ-9

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
351298
378428
393349
440352
476387
508296
542560
579565
619530
2
354036
381440
396512
443988
480387
512579
547185
584559
624924
3
360992
389091
404546
453227
490550
523394
558866
597175
638548
4
378638
408502
424927
476666
504750
5
398324
430157
447664
502814
518949

2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
432097
465466
483820
541633
585956
625204
667349
712865
762022
2
435464
469171
487709
546106
590876
630473
673038
719008
768656
3
444020
478582
497591
557470
603377
643775
687405
734525
785415
4
465725
502457
522660
586299
620842
5
489939
529093
550627
618461
638307

                                                                                                                                                                         Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                          тогтоолын 6 дугаар хавсралт                         СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН
                          БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН
                          ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ

                                                                                                                                                                                                         (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮБД-1
ТҮБД-2
ТҮБД-3
ТҮБД-4
ТҮБД-5
ТҮБД-6
ТҮБД-7
ТҮБД-8

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
294465
315911
351298
378428
393349
440352
476387
508296
2
296629
318292
354036
381440
396512
443988
480387
512579
3
302128
324341
360992
389091
404546
453227
490550
523394
4
316078
339685
378638
408502
424927
476666
504750

5
331640
356804
398324
430157
447664
502814
518949


2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
362192
388571
432097
465466
483820
541633
585956
625204
2
364854
391499
435464
469171
487709
546106
590876
630473
3
371617
398939
444020
478582
497591
557470
603377
643775
4
388775
417813
465725
502457
522660
586299
620842

5
407917
438869
489939
529093
550627
618461
638307                                           
                                                                                                                                                                           Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                            тогтоолын 7 дугаар хавсралт                              ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
                                   АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ

 
                                                                                                                                                                                                        (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮЭМ-1
ТҮЭМ-2
ТҮЭМ-3
ТҮЭМ-4
ТҮЭМ-5
ТҮЭМ-6
ТҮЭМ-7
ТҮЭМ-8
ТҮЭМ-9

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
294465
315911
351298
378428
393349
440352
476387
508296
542560
2
296629
318292
354036
381440
396512
443988
480387
512579
547185
3
302128
324341
360992
389091
404546
453227
490550
523394
558866
4
316078
339685
378638
408502
424927
476666
504750


5
331640
356804
398324
430157
447664
502814
5189492012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
362192
388571
432097
465466
483820
541633
585956
625204
667349
2
364854
391499
435464
469171
487709
546106
590876
630473
673038
3
371617
398939
444020
478582
497591
557470
603377
643775
687405
4
388775
417813
465725
502457
522660
586299
620842


5
407917
438869
489939
529093
550627
618461
638307                                                                                                                               Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                            тогтоолын 8 дугаар хавсралт                        СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
                            АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ                                                                                                                                                                                                                              (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮСУ-1
ТҮСУ-2
ТҮСУ-3
ТҮСУ-4
ТҮСУ-5
ТҮСУ-6
ТҮСУ-7
ТҮСУ-8
ТҮСУ-9
ТҮСУ-10
ТҮСУ-11

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
274526
284252
294465
315911
351298
378428
393349
440352
476387
508296
542560
2
276489
286314
296629
318292
354036
381440
396512
443988
480387
512579
547185
3
281477
291550
302128
324341
360992
389091
404546
453227
490550
523394
558866
4
294129
304836
316078
339685
378638
408502
424927
476666
504750


5
308245
319657
331640
356804
398324
430157
447664
502814
5189492012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
337667
349630
362192
388571
432097
465466
483820
541633
585956
625204
667349
2
340082
352166
364854
391499
435464
469171
487709
546106
590876
630473
673038
3
346216
358607
371617
398939
444020
478582
497591
557470
603377
643775
687405
4
361779
374948
388775
417813
465725
502457
522660
586299
620842


5
379141
393178
407917
438869
489939
529093
550627
618461
638307


                                                                                                                                                                     Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
                                                                                                                                                                      тогтоолын 9 дүгээр хавсралт

                      ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
                         ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ  АЛБАН ТУШААЛЫН
                         ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ


                                                                                                                                                                                                         (сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮ-1
ТҮ-2
ТҮ-3
ТҮ-4
ТҮ-5
ТҮ-6
ТҮ-7
ТҮ-8
ТҮ-9
ТҮ-10
ТҮ-11
ТҮ-12

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
262295
274526
284252
294465
315911
351298
378428
393349
440352
476387
508296
542560
2
264116
276489
286314
296629
318292
354036
381440
396512
443988
480387
512579
547185
3
268675
281477
291550
302128
324341
360992
389091
404546
453227
490550
523394
558866
4
280522
294129
304836
316078
339685
378638
408502
424927
476666
504750


5
293740
308245
319657
331640
356804
398324
430157
447664
502814
5189492012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс
1
322623
337667
349630
362192
388571
432097
465466
483820
541633
585956
625204
667349
2
324862
340082
352166
364854
391499
435464
469171
487709
546106
590876
630473
673038
3
330470
346216
358607
371617
398939
444020
478582
497591
557470
603377
643775
687405
4
345042
361779
374948
388775
417813
465725
502457
522660
586299
620842


5
361301
379141
393178
407917
438869
489939
529093
550627
618461
638307
Comments

Popular posts from this blog

Багш танаа

Excel дээр үр дүнтэй ажиллах 12 энгийн аргууд